موسسه فرهنگی هنری کتیبه نوای فاطمی در سال ۱۳۹۴ تاسیس گردید.